Coaching

Coaching on liiketoiminnnan kasvava trendi, jota hyödynnetään yrityselämässä enenevässä määrin.

Coachingilla on useita eri muotoja ja sitä voidaan hyödyntää monella tapaa eri organisaatioissa.

Business coaching on johtamisen työkalu ja henkilöstön kehittämisen menetelmä, joka mahdolistaa toivotun muutoksen aikaansaamisen. Useat tutkimukset  ovat osoittaneet business coachingin lisäävän ja kehittävän työntekijöiden työhyvinvointia, sitoutuneisuutta,  motivaatiota, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja  kuin myös useita erilaisia positiivisia vaikutuksia tunteidenhallintaan, käyttäytymiseen ja ajattelumalleihin.

Organisaation sisäiseen coachingiin liittyy keskeisesti esimiehen ja alaisen välinen suhde sekä coaching-prosessin kokonaisuus, esimerkiksi suunnittelu ja yksilöllisyys. Coaching on liikketoiminnnan kasvava trendi, jota yritetään hyödyntää enenevässä määrin.  Valmentava johtamistyylillä/business coachingilla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia esimiehiin, alaisiin, vuorovaikutussuhteeseen sekä organisaatioon.

Päämääränä on yrityksen palveluiden sisällön luonteen kehittyminen. Business coachingista ja coachingista  yleensä on kuitenkin tärkeää kyetä erottamaan tilanteet,  jolloin työntekijä on esim. uupunut ja jolloin olisi tarkoituksenmukaisempaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.  Coaching toimivuus on  parhaimmillaan potentiaalin laukaisijana ja kehittämistyökaluna nostamaan suoriutuvuutta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

PW Coaching tarjoaa kaiken tason ammattilaisille aikaa ja tilaa pohtia, jakaa huolenaiheitaan ja peilata ideoitaan luotettavan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa kohti parempaa ja kestävämpää johtajuutta. Toteutetaan toiveiden mukaan joko kasvotusten tai verkossa.

Johtamistyylin kehittäminen

Johtamiskoulutus tuottaa uusia oivalluksia, näkökulmia ulkopuolisen coachin avustuksella sekä antaa valmennettaville mahdollisuuden kehittää mm. itsetietoisuutta, itseluottamusta, luovuutta ja tasapainoa johtamistyyliinsä.

Henkilösuhteiden kehittäminen

Keskeisten sidosryhmien toimivuuden parantaminen, kuten raportoinnit, informaation kulku, johtoryhmien keskinäinen kommunikaatio, kollegat kuin myös asiakkaat.

Todellinen vaikutus liiketoimintaan

Käytämme akkreditoituja valmentajia, jotka tulevat erilaisista menestyvistä liiketoimintaustoista. He voivat tukea johtajien ajatteluprosesseja auttamalla heitä löytämään ratkaisuja, joilla on todellinen vaikutus liiketoiminnan tuloksiin.
Valmennussuhde: Coachin ja asiakkaan suhde on tehokkaan valmennuksen ydin. Valmennussuhteessa on kyseessä keskinäinen, yhdessä luotu suhde, jonka tarkoituksena on auttaa valmennettavaa kehittämään tietojaan/taitojaan, kehittämään organisaation palvelujen sisällön luonnetta kuin myös tuottamaan hyötyjä asiakkaille.

Kokemus organisaatiokonsultteina: Laaja kokemuksemme konsultteina antaa meille vankan näkökulman organisaation muutosten ja kehityksen luonteeseen. Voimme tehokkaasti tukea johtajia heidän laajemmassa työhön liittyvässä asialistassaan, erityisesti organisaatiokulttuurin ja tiimityön muutosten suhteen.

Valmennuskulttuurin luominen: Olemme vuorovaikutuksen, sosiaalisten suhteiden rakentumisen, ryhmärakenteiden sekä – roolien asiantuntijoita. Autamme organisaatioita luomaan coachaavaa valmentavaa kulttuuria, jossa kuuntelemisen, tutkinnan ja etsinnän taidot ovat perustavanlaatuisia.

Ylemmän johdon Coachaus:

Korkeaa suoritustasoa ja kestävyyttä ylläpitävä, omat voimavarat tiedostava Coachaus. Johtajan asemassa esimerkkinä ja keulakuvana, nostattamassa omaa sekä muiden suorituskykyä.

• 20 tuntia 1: 1-valmennusta, räätälöitynä kontekstiin ja tavoitteisiin
• PW:n etukäteen lähetetyn kyselylomakkeen analysoinnin pohjalta valittu valmentaja maksimoimaan coachingin hyötyjä
• PW:n etukäteen lähettämä kyselylomake kartoittamaan ja tunnistamaan mahdollisia kehitysalueita.
• Henkilökohtainen valmennusraportti vaikutusten ja oppimisen arvioimiseksi

Managereille ja johtajille

Johtajien roolissa ja tehtävissä toimivien valmiuksien ja vastuualueiden sekä omien johtamistaitojen kehittämistä.

 • 20 tuntia 1: 1-valmennusta keskittyen mm sopeutumiseen uuteen rooliin ja vastuisiin
 • Henkilökohtainen valmennusraportti sekä vaikutusten/oppimisen arvioiminen
 • Valmennus kasvua varten
 • Tukea managereita ja johtajia heidän täyden potentiaalinsa saavuttamisessa, kehittymään parhaaksi versioksi itsestään kuin myös strategioiden kehittämistä liiketoiminnan kasvattamiseksi.
 • 20 tuntia 1: 1-valmennusta, joka yhdistää henkilökohtaiset tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin

Urakehitykseen

Coachaus urakehityksen tukemiseen tuleville potentiaalisille johtajille

 • Kehittää johtamistaitoja ja nopeuttaa urakehitystä.
 • 10–12 tuntia 1: 1-valmennusta, joka hyödyntää yksilön kehitystä
 • Spesifin aihealueen asiantuntijoiden mentorointia
 • PW:n henkilökohtainen valmennusraportti perustuen alkukartoitukseen sekä coachauksen aikana tapahtuvan analysoinnin vaikutusten mittaamiseen sekä oppimisen arvioimiseen
 • 10–12 tuntia 1: 1-mentoroinnissa keskitytään tietylle toimialalle
 • Yksilöllisesti valittu mentori, jolla on erityistä tietoa valmennettavan työn alasta

Räätälöidyt ratkaisut

Täysin räätälöity ohjelmasuunnittelu johtajille, managereille, avainhenkilöille tai uraputkessa oleville

Ei ole kahta samanlaista yritystä. Siksi teemme yhteistyötä kunkin asiakkaan kanssa suunnitellaksemme ja toimittaksemme räätälöidyn ratkaisun strategisten tarpeiden tyydyttämiseksi tai organisaation kyvykkyyden vahvistamiseksi. Olemme kehittäneet ajattelutavan ja metodologian auttamaan organisaatioita parantamaan toimivuuttaan ja avainhenkilöiden menestymistä tehtävissään.

Jokaisen valmennuksen lähtökohtana on etukäteen tehtävä alkukartoitus. Tämän pohjalta valitaan yrityksen tarpeita parhaiten palveleva Coach. Coachin avustuksella rakennetaan räätälöityjä ratkaisuja valmennettavan tarpeiden kehittämiseksi.

Ohjelman suunnittelu

Teemme yhteistyötä jokaisen asiakkaan kanssa suunnitellaksemme ja toimittaksemme räätälöidyn ratkaisun strategisten tarpeiden tyydyttämiseksi tai organisaation kyvykkyyden vahvistamiseksi. Olemme kehittäneet ajattelutavan ja metodologian, joka on laserpainotteinen auttaakseen organisaatioita parantamaan ja avainhenkilöt menestymään. Räätälöidyllä ohjelmallasi on oikea yhdistelmä akateemista teoriaa, kokemuksellista oppimista ja käytännön soveltamista. Mitataan menestystämme sinun menestyksellesi.

 1. Organisaation tarpeiden kartoitus – kehityskohteiden, haasteiden sekä tavoitteiden määrittelyä
 2. Coachingille asetettavien odotusten ja toiveiden kuin myös lähestymistapojen ja käytettävien keinojen määrittelyä – mihin pyritään, mitä halutaan saavuttaa?
 3. Edm pohjalta saatujen tietojen analysointia sekä näiden pohjalta räätälöidyn coaching suhteen toteutus
 4. Sovitut seurantakäynnit ja yhteydenotot joko läsnätapaamisilla tai verkon välityksellä
 5. Loppuarviointi – mitkä seikat muuttuneet sekä millaisia vaikutuksia saatiin aikaan ja miten edm ylläpidetään jatkossa

Pyydä tarjous coachingista!