ProWork Valmennus Oy:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Seloste on päivitetty 23.2.2024

1. Rekisterinpitäjä
ProWork Valmennus Oy (myöhemmin myös ProWork tai PW)
Linnankatu 26 A
20100 Turku
Y-tunnus: 3105984-9

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Katri Pöllänen
E-mail: katri(at)prowork.fi

3. Rekisterin nimi
ProWork Valmennus Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen kerääminen
Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjältä itseltään. Henkilötiedot PW saa säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai tilaa palvelun tai tuotteen. Rekisteriin voidaan merkitä henkilön:
– nimi
– yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
– kielivalinnat
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen tai tilauksen päivämäärä ja laskutustiedot
– asiakasyhteydenotot sekä vastaukset niihin
– mahdollinen suoramarkkinointisuostumus

Palvelun käytöstä voi kertyä teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:
– palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot sekä palveluun kir-jautumiseen tarvittavat tunnisteet
– käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä.

5. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
PW käyttää ja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin:
– palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoita-miseksi
– palvelun kehittämiseksi
– markkinointitarkoituksiin
– uutiskirjeen lähettämiseen
– yhteydenottopyyntöön vastaamiseen.

Henkilötietojen käsittelyyn tulee olla lakisääteinen peruste. ProWork käsittelee henkilötietoja joko suostumuksen (esim. uutiskirjeen tilaajaksi liittyminen), sopimus (esim. tilauksen tekeminen), rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (esim. tuotteet, joiden hallussapitoon tai käyttämiseen tarvitsee lakisääteisen luvan), elintärkeiden etujen suojaaminen (esim. koulutus tai kurssi, jonka osallistujilta vaaditaan henkilökohtaiseen terveyteen liittyviä tietoja), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (esim. verkkoanalytiikka).

6. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun tietojen säilyttäminen ei enää ole tarpeen, ne poistetaan, paitsi jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan tiedot on säilytettävä.

7. Tietojen suojaaminen ja tietoturva
ProWork on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

8. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:
– palveluntarjoajalle, joka toimii PW:n lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää heille luovutettuja tietoja.
– viranomaiselle tai muulle taholle, joilla on lakiin perustuva oikeus saada ko. tiedot.

9. Tietojen siirrot EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

11. Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.