Psykoterapia

Käytämme MinduuPro potilasjärjestelmää

Varaa aika psykoterapiaan

Kuvaa klikkaamalla pääset tutustumaan terapeuttiin tarkemmin ja varaamaan aikaa. 

Lyhytterapeuttimme ja fysioterapeuttimme löydät täältä 

Antti Kiikko
Arja Lehto
Henna Lehtismäki-Hyvönen
Jori Laine
Soile Viljanen
Ville Kuusinen

Psykoterapeuttiopiskelijamme

Susa Niinistö
Emmi Saario
Noora Nurmela

Mitä kognitiivinen psykoterapia on?

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Terapiassa asiakas ja terapeutti tutkivat asiakkaan ongelmallista kokemusta lähtien usein liikkeelle jostakin tietystä arkielämän konkreettisesta tilanteesta. Miten ongelmallinen kokemus laukeaa? Mitä tunteita asiakas silloin kokee? Mitä hän ajattelee? Millaisia mielikuvia hänellä on mielessään? Aktivoituuko jokin uskomus? Millaisia toimintayllykkeitä hänellä on? Millaisten turva- tai selviytymiskeinojen avulla hän yrittää tulla toimeen? Miten hän käyttäytyy? Mitkä ovat käyttäytymisen seuraukset? Asiakas ja terapeutti pyrkivät tunnistamaan ja ymmärtämään, miten nämä kokemuksen eri puolet liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa aiheuttaen psyykkistä huonovointisuutta.

Kognitiivinen psykoterapia on yhteispeliä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti perehdyttää asiakkaan valitun hoitomuodon tapaan ymmärtää psyykkisiä vaikeuksia sekä terapian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Näin asiakas ja terapeutti pystyvät tekemään mahdollisimman tasavertaista yhteistyötä. Terapeutti on kuin asiakkaan myötäelävä rinnalla kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä harjoitellen auttaa asiakasta löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin.

Mitä ratkaisukeskeinen psykoterapia on? 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä. Toiveikkuus ja voimavarojen etsiminen ja niiden tukeminen ovat oleellisia elementtejä ratkaisukeskeisessä työskentelyssä. Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa katseen tulevaisuuteen, siinä on mukana aina mahdollisuuksia luova myönteinen näkökulma. Pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut psykoterapeutti voi työssään hyödyntää myös muista psykoterapiasuuntauksista omaksuttuja työmenetelmiä. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas ja terapeutti ovat luottamuksellisessa, tasavertaisessa ja tavoitesuuntautuneessa yhteistyösuhteessa. Asiakkaan esille nostamilla omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeisen työskentelyn avulla tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja vahvuuksia, sekä nostetaan näkyväksi piilossa olevia voimavaroja. Aikaisempien tuloksettomien ratkaisuyritysten tilalle etsitään toisenlaisia tapoja toimia. Ominaista on poikkeuksien ja edistyksien huomioiminen ja niiden konkreettisten seikkojen näkyväksi tekeminen, jotka lisäävät asiakkaan hyvinvointia kohti tavoitetta.