ProWork Valmennus Oy:n tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste 

Seloste on päivitetty 23.2.2024

 1. Rekisterinpitäjä

ProWork Valmennus Oy (myöhemmin myös ProWork tai PW) 

Linnankatu 26 A

20100 Turku 

Y-tunnus: 3105984-9 

 1. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Katri Pöllänen 

E-mail: katri(at)prowork.fi 

 1. Rekisterin nimi

Terapeuttini.fi asiakasrekisteri 

 1. Tietojen kerääminen

Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjältä itseltään. Henkilötiedot terapeuttini.fi saa säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteriin voidaan merkitä henkilön: 

– nimi 

– yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero 

– kielivalinnat 

– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen tai tilauksen päivämäärä ja laskutustiedot  

– mahdollinen suoramarkkinointisuostumus 

Palvelun tilaajasta voidaan rekisteriin merkitä:

– nimi 

– yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero 

Palvelun käytöstä voi kertyä teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten: 

– palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot sekä palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnisteet 

– käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä. 

 1. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Terapeuttini.fi käyttää ja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin: 

– palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi 

– palvelun kehittämiseksi 

– markkinointitarkoituksiin 

– uutiskirjeen lähettämiseen 

– yhteydenottopyyntöön vastaamiseen. 

Henkilötietojen käsittelyyn tulee olla lakisääteinen peruste. Terapeuttini.fi käsittelee henkilötietoja joko suostumuksen (esim. uutiskirjeen tilaajaksi liittyminen), sopimus (esim. tilauksen tekeminen), rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (esim. tuotteet, joiden hallussapitoon tai käyttämiseen tarvitsee lakisääteisen luvan), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (esim. verkkoanalytiikka). 

 1. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun tietojen säilyttäminen ei enää ole tarpeen, ne poistetaan, paitsi jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan tiedot on säilytettävä.

 1. Tietojen suojaaminen ja tietoturva

Terapeuttini.fi on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 

 1. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

– palveluntarjoajalle, joka toimii Terapeuttini.fi:n lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää heille luovutettuja tietoja. 

– viranomaiselle tai muulle taholle, joilla on lakiin perustuva oikeus saada ko. tiedot. 

 1. Tietojen siirrot EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. 

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuoja-valtuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti. 

 1. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.